Coaching

MITÄ ON COACHING?

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa, saavuttamaan tavoitteita sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Coaching on omien voimavarojen löytämistä ja käyttöönottamista.

Coaching on valmentajan eli coachin ja asiakkaan yhteistyösuhde. Tapaamisissa coach kysyy asiakkaalta kysymyksiä ja aktivoi niiden avulla asiakkaan ajattelua. Kysymyksiin vastaamalla asiakas löytää itsestään tarmoa saavuttaa tavoittelemansa asiat.

Coaching pohjautuu ratkaisukeskeiseen valmentavaan otteeseen, joka lisää asiakkaan itseohjautuvuutta ja minäpystyvyyttä. Coachingissa tavoitteista ja etenemisestä vastaa aina asiakas. Coachin tehtävä on varmistaa luottamuksellinen keskusteluyhteys, auttaa asiakasta tunnistamaan mahdollisuutensa sekä vahvistaa hänen tavoitteellista toimeenpanokykyään. 

Coachingin lajeja on monia: esimiesten ja johdon coachingia, henkilökohtaiseen elämään liittyvää coachingia, tiimien coachingia. Työnantaja maksaessa palvelun puhutaan usein business coachingista. Life coachingiin voi hakeutua, kun haluaa pohtia oman elämänsä henkilökohtaisia asioita. Coachingia voi hyödyntää niin yksilöiden henkilökohtaisessa elämässä kuin johtamisessa, asiakaspalvelussa, työhyvinvoinnissa, tiimityöskentelyssä, urheilussa ja yritysmaailmaan liittyvissä asioissa.

Coachingin hyödyt yksilölle, tiimille ja organisaatiolle

Coach auttaa asiakasta tunnistamaan omat arvonsa ja toimimaan niiden mukaan, jolloin elämästä tulee syvempää ja mielekkäämpää. Coachingin avulla on mahdollista oppia ymmärtämään omia käytösmalleja ja niiden vaikutusta itseen ja muihin sekä suhtautumaan itseensä myötätuntoisemmin. Coaching lisää myös muutosjoustavuutta ja auttaa selviämään muutoksista tai tekemään haluttuja muutoksia.  

Yrityksissä systeemisen coachingin avulla voidaan esimerkiksi purkaa siiloja, tuoda näkyviin ja parantaa vuorovaikutusverkostoja ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tiimicoaching tarjoaa myös aikaa pysähtyä ajattelemaan yhdessä hektisen arjen keskellä. Siitä on apua mm. sitoutumisen ja vastuuttamisen varmistamiseen, vuorovaikutus- ja yhteistyöongelmiin sekä muutoksen hallintaan.

Systeemisessä coachingissa huomioidaan yksilön lisäksi hänen toimintaympäristönsä ja sen vuorovaikutussuhteet. Se auttaa näkemään omien toimien vaikutusta muihin osapuoliin sekä tuo esiin totuttuja toimintamalleja ja olettamuksia. Kun ne saadaan näkyviksi, voidaan niitä myös yhdessä tarkastella ja muuttaa.

Yritysmaailmassa systeeminen coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Muutoksen keskellä systeeminen coaching edistää laadukasta vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä, lisää resilienssitaitoja, kirkastaa tavoitteita sekä muuttaa ne konkreettisiksi suunnitelmiksi. Tiimi- ja in-house coaching toimivat sujuvan muutoksen ajureina ja parantavat työhyvinvointia.

Voit pyytää tarjouksen ryhmä-, tiimi- ja In-House coachingista tai tiedustella yksilö Life coachingista alla olevalla lomakkeella. Yksilövalmennuksen kertakäynnit voi varata suoraan myös e-ajanvarauksesta.